字体
间距
字号
背景
配图

上个月成班friend去唱k ,我个friend亚彬带左条女出黎,佢条女叫Becky ,本年16岁o 岩o 岩够秤,对波仔好能挺,不过日常平凡都(串下,我成日都俾佢串到啤啤声。擒晚佢著件白色明日带心,黑色短裙仔加对长boot,真系睇到我鸠都硬哂!

亚彬呢条友仔正一能样,人又缩骨,捐款又唔还,不过佢靓仔,所以成日食倒索女,真系天无眼!

成班friend唱完K 后,亚彬条粉肠细细声同我讲话要上我屋企住宿,我问佢做乜唔反你屋企,佢笑淫淫咁话你明啦,条粉肠唔驶问梗系想借我不雅度搞野啦,连爆房钱都悭,呢条友仔真喷鼻魅正能样,我就话" 搞少晚会逝世羊" ,条粉皮就话:" 我巳经硬能哂,真系顶唔顺呀!" ,我见条能样成晚系咁搞Becky ,又揽又鍚又抽哂水,我系侧边就真系睇都硬哂!佢条能样逝世都要上黎,唯有俾佢上。   昨晚成班friend去唱k ,我个friend亚彬带左条女出黎,佢条女叫Becky ,本年16岁o 岩o 岩够秤,对波仔好挺,不过日常平凡都(串下,我成日都俾佢串到啤啤声,擒晚著件白色明日带心,黑色短裙仔加对长boot,真系睇到我鸠都硬哂!亚彬呢条友仔正一僕街,人又缩骨,捐款又唔还,不过佢靓仔,所以成日食倒索女,真系天无眼!成班唱完K 后,亚彬条粉肠细细声同我讲话要上我屋企住宿,我问佢做乜唔反你屋企,佢笑淫淫咁话你明啦,条粉肠唔驶问梗系想借我不雅度搞野啦,连爆房钱都悭,呢条友仔真喷鼻魅正僕街,我就话" 搞少晚会逝世羊" ,条粉皮就话:" 我巳经硬X 哂,真系顶唔顺呀!" ,我见条僕街成晚系咁搞Becky ,又揽又o 鍚又抽哂水,我系侧边就真系睇都硬哂,唔系话佢条僕决逝世都要上黎,唯有俾佢上条僕街一上到我屋企竟然就同Becky 系度索k ,我屌钠揭捉,当我屋企羊处所呀,我话" 饮左咁多仲索k ,因住唔灯揭捉!" ,条僕街就话" 羊唔灯揭捉!今晚黎(镬都仲灯揭捉!" ,我见佢咁X 嚣我就同佢讲" 够薑再劈过o 丫笨,唔劈正衰仔!" ,条友仔先前巳经饮左唔少,不过o 系条女面前唔衰得,唯有同我劈过,条粉场之前饮左咁多,再加上索左k 兼穀精上脑,边够我劈o 丫,结不雅局渎钜队林左,扶左条僕街入房之后我就同Becky 一路饮一路倾,佢地之前系卡拉OK到搅庆哂,加上又索埋k ,我谂真系边条仔埋去都扑硬佢日常平凡条僕街成日同我讲Becky 点正点好僕,家阵又咁好机会,我点会放过o 丫,于是我就同佢倾下佢本身d 野,又猛咁讚佢o 靓,可能佢索左k 再加有d 猫猫地,无日常平凡咁X 串,仲俾我lum 到佢不知(咁高兴我坐下埋d ,坐下又埋d ,无耐佢巳经俾我揽住,跟住我开端o 鍚佢,佢都无对抗,我即刻食住上同佢打个车轮,打到咁高低就摷佢,钠揭捉佢对波真系好x 弹手,我伸手去后面子佢个bra 扣,我系咁搓佢对波,玩佢对lin ,佢成小我都俾我搞到软哂,我掀起佢件衫睇下佢对波,佢对波好X 挺,对粉红提唔大又唔细o 岩o 岩好,我即刻忍唔住就啜佢对lin ,啜左一阵波波之后又同佢打车轮,顺势伸隻手入条裙摷佢下麵,点知佢对脾夹得好实,唔肯俾我摸,搞左一阵先摄到隻手入去,完来佢巳经湿哂,我知道佢巳经湿哂就夹硬分开佢对脚,隔住条底裤系咁啜佢个西,啜左一阵就除埋佢条底裤再啜过,佢俾我啜到d 水系咁流,呢个时光我都顶唔顺要扑佢,我拿左碌X 黎想扑佢,当我碌野一掂到佢炯口不雅阵佢就缩,细细声咁同我讲话唔好,我问佢做羊,佢无作声系咁望住我,我似为佢唔想俾我扑,我再想上佢不雅阵先听到佢细细声讲话想我用套,我心谂"X你啦,你咁X 正,戴套扑? }o 徒X 哂!" ,我八挂问下佢试过唔用套打真军未,问左佢(次都无答,不过佢o 系我手口并用之下都顶唔顺,结不雅佢怕含羞羞咁答我话未,我心谂16岁靓妹仔未试过唔用套打过真军,就算今次我唔同你开齌吣┞返俾条僕街开斋,我再搞左佢一阵之后就渣住碌野想插佢,佢开首见我唔戴袋就想插入去不雅阵都有善逊,但系佢不雅阵巳经俾我搞到好想要,终于半推半就咁俾我入左,佢入面真系好窄同好湿,仲好有吸力,o 靓妹仔即系o 靓妹仔,真喷鼻魅正到痺我由慢至快,又由快至慢再加九浅一深咁插佢,佢俾我插到" 林" 哂,我见到佢咁" 林" ,我就问佢俾我扑得舒唔舒畅,佢话我好劲,扑得佢好舒畅,我听见佢咁讲我都忍唔住要黎个最后衝刺,我出尽力系咁插佢,插到拍拍声,(十野后我终于都忍唔打针哂o 系佢入面,射完之后佢揽到我实一实,要我同佢打车轮,咧渎钜俾我猛番碌野出黎,我见佢咁林我,我就梗系食住上问佢受唔受沟啦,佢怕含羞羞咁话:唔林你都唔会俾钠揭捉啦!" 我就系咁样唔戴套扑左人地条女,仲撬埋条粉皮条女添,正!

条能样一上到我屋企竟然就同Becky 系度索k ,我屌钠揭捉,当我屋企羊处所呀,我话" 饮左咁多仲索k ,因住唔灯揭捉!" ,条能样就话" 羊唔灯揭捉!今晚黎(镬都仲灯揭捉我见佢咁能嚣我就同佢讲" 够薑再劈过亚丫笨,唔劈正衰仔!" ,条友仔先前巳经饮左唔少,不过o 系条女面前唔衰得,唯有同我劈过。

条粉场之前饮左咁多,再加上索左k 兼谷精上脑,边够我劈o 丫,结不雅局渎钜队林左。我扶左条能样入房之后我就同Becky 一路饮一路倾;佢地之前系卡拉OK到搅庆哂,加上又索埋k ,我谂真系边条仔埋去佢都照被人扑硬。

日常平凡条能样成日同我讲Becky 佢点正点好扑,家阵又咁好机会,我点会放过丫?

于是我就同佢倾下佢本身D 野,又猛咁讚佢靓,可能佢索左k 再加有D 猫猫地,无日常平凡咁能串,仲俾我lum 到佢不知(咁高兴;我坐下埋d ,坐下又埋d ,无耐佢巳经俾我揽住,跟住我开端鍚佢,佢都无对抗,我即刻食住上同佢打个车轮,打到咁高低就摷佢,屌钠揭捉!对波真系好能弹手!

我伸手去后面解左佢个bra 扣,然后就伸入佢件背心入面系咁搓佢对波,玩佢对lin.佢成小我都俾我搞到软哂,我掀起佢件背心睇下佢对波,佢对波好挺,对粉红提唔大又唔细o 岩o 岩好,我即刻忍唔住就啜佢对lin ,啜左一阵波波之后又同佢打车轮,顺势伸隻手入条裙摷佢下面。

点知佢对脾夹得好实,唔肯俾我摸,搞左一阵先摄到隻手入去,完来佢巳经湿哂,我知道佢巳经湿哂就夹硬分开佢对脚,隔住条底裤系咁啜佢个西,啜左一阵就除埋佢条底裤再啜过,佢俾我啜到D 水系咁流,呢个时光我都顶唔顺要扑佢,我拿左碌鸠出黎想扑佢,当我碌野一掂到佢炯口不雅阵佢就缩,细细声咁同我讲话唔好,我问佢做羊,佢无作声系咁望住我,我认为佢唔想俾我扑,我再想上佢不雅阵先听到佢细细声讲话想我用套,我心谂" 屌你啦,你咁能正,戴套扑? o徒能哂!" 我八挂问下佢试过唔用套打真军未,问左佢(次都无答,不过佢o 系我手口并用之下都顶唔顺,结不雅佢怕含羞羞咁答我话未,我心谂16岁o 靓妹仔未试过唔用套打过真军,就算今次我唔同你开齌吣┞返俾条能样开斋,我再搞左佢一阵之后就渣住碌野想插佢,佢开首见我唔戴袋就想插入去不雅阵都有善逊,但系佢不雅阵巳经俾我搞到好想要,终于半推半就咁俾我入左,佢入面真系好窄同好湿,仲好有吸力,o 靓妹仔即系o 靓妹仔,真喷鼻魅正到痺. 我由慢至快,又由快至慢再加九浅一深咁插佢,佢俾我插到lum 哂,我见到佢咁lum ,我就问佢俾我扑得舒唔舒畅,佢话我好劲,扑得佢好舒畅,我听见佢咁讲我都忍唔住要黎个最后衝刺,我出尽力系咁插佢,插到拍拍声,(十野后我终于都忍唔打针哂o 系佢入面,射完之后佢揽到我实一实,要我同佢打车轮,咧渎钜俾我抽番碌野出黎,我见佢咁lum 我,我就梗系食住上问佢受唔受沟啦,佢怕含羞羞咁话:唔lum 你都唔会俾钠揭捉啦!

我就系咁样唔戴套扑左人地条女,仲要入面射精!最后抽返条鸠出来,我D 子孙就系咁o 系Becky 个西到流返出黎,仲滴到成地都系。谂起条能样都仲未试过中出本身条女就比我试左先,感到就好像彷佛驯服左条能样咁,好正!

之后我同Becky 就成日趁条能样本身去wet 不雅阵扑餐饱,次次都系唔戴套射o 系裡面。反而条能样就要上个礼拜六先至第一次同本身条女打真军,仲要系佢条女o 岩o 岩先被我射晒o 系裡面唔够一分钟。不雅次条能样早返,我咁o 岩o 岩射完最后一滴入Becky 个西度,佢就返到门口;我地九秒九著返晒D 衫裤佢就入左黎; Becky仲好辛苦咁夹实个大脾唔比D 精流出黎,就快忍唔到不雅阵Becky 就细细声同条能样讲" 入房丫!我好想要!" ;入到房裙都唔除就骑上条能样度,将佢条未竽暌共晒o 既鸠队入佢个西入面。

我就听条能样插左入去之后讲:" 仲乜今日咁大胆唔洗老公戴袋?" " 今日M 完,安然啊!" " 乜今日湿成咁?

食左春药啊?" 我忍住笑心谂:" 梗系湿啦!入面全部都系我D 精!" 条友扑完之后仲话本身不雅日打真军射左超多精,滴到地下成滩野,好劲咁话!我听完差D 忍唔住笑作声!

家下Becky 已经变左我炮友,免费扑人条女,好过比钱叫鸡啦?!

收藏
点赞
反感
相关小说Recommend Related Fictions
相关专题Recommend Related Topics
Sitemap | Copyright LBAV.Me All Rights Reserved | 联络方式: luoboav@hotmail.com